Nederlands Hart Netwerk - samenwerken over de lijnen heen

10-02-2020
2245 keer bekeken

Het Nederlands Hart Netwerk is een samenwerkingsverband tussen zorgprofessionals van de 1ste, 2e en 3e lijn om de kwaliteit van zorg voor patiënten met atriumfibrilleren, hartfalen, coronair lijden of kleplijden te optimaliseren.

Contact:

Paul Cremers, paul.cremers@nederlandshartnetwerk.nl

Doel(groep):

Het Nederlands Hart Netwerk (NHN) is een samenwerkingsverband tussen zorgaanbieders uit de 1ste, 2de en 3de lijn in de regio Zuidoost Brabant met de ambitie om de aantoonbaar hoogste patiëntwaarde te bieden voor patiënten met een hartaandoening (atriumfibrilleren, hartfalen, coronairlijden, kleplijden). De betrokken zorgaanbieders proberen deze ambitie te realiseren door gezamenlijk de volledige zorgketen op een optimale en uniforme wijze te organiseren. Dit betekent dat er niet wordt gekeken naar de 1ste, 2de en 3de lijn, maar naar een continuüm van zorg. De cardiologen van de ziekenhuizen (Catharina ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum en St. Anna ziekenhuis), de huisartsen van de zorggroepen (PoZoB, DOH, SGE en ELAN) in de regio Zuidoost Brabant, maar ook de trombosedienst, apothekers, ambulancedienst en de eerstelijns diagnostiek zijn zeer nauw met elkaar en aan het NHN verbonden. Binnen het NHN worden gezamenlijke zorgstandaarden ontwikkeld die zowel in de 1ste, 2de en 3de lijn toepasbaar zijn en op elkaar aansluiten. Uiteindelijk resulteert dit dat elke patiënt met een specifieke hartaandoening dezelfde en optimale zorg krijgt in de regio Zuidoost Brabant.

Aanpak:

Voor de vier hartaandoeningen is een netwerk geïnitieerd met zorgaanbieders uit zowel de 1ste, 2de en 3de lijn, die vanuit de inhoud de transmurale zorgstandaarden ontwikkelen en continu verbeteren middels een PDCA-cyclus. (o.b.v. data). Deze aanpak staat online beschreven en is vrij toegankelijk via onze website. In het kort hebben we zowel naar organisatorische als medische inhoudelijke factoren gekeken om tot de uniforme zorgstandaard voor een specifieke hartaandoening te komen. Vervolgens hebben we kwaliteitsindicatoren (uitkomst-, proces- en structuurindicatoren) vastgesteld en geëvalueerd voor die specifieke aandoening om de kwaliteit van de uniforme zorgstandaard in kaart te brengen. Hierbij hebben wij uiteraard eerst gekeken naar wat al beschikbaar was en hebben de uitkomstenset van de Nederlandse Hart Registratie (NHR) als uitgangspunt gebruikt. De uitkomsten zijn voor ieder netwerk leidend. 

Na het vaststellen van de zorgstandaarden en kwaliteitsindicatoren zijn we over gegaan op de implementatiefase. Het is heel mooi dat 4 ziekenhuizen, 4 huisartsengroepen en cardiologen in regio Zuidoost Brabant een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan. Op deze manier is de volledige zorgketen betrokken. Met die hele keten evalueren we periodiek de vastgestelde kwaliteitsindicatoren middels audits. Daarnaast bestaat het continue verbeterproces dat ieder netwerk doorloopt uit het uitvoeren van focusgroep interviews met patienten, de evaluatie van de uitkomstindicatoren, review van de laatste literatuur en toelichting van innovatieve partijen voor mogelijke innovaties aan het zorgproces. Op die manier proberen we continu door te ontwikkelen en te verbeteren, middels een PDCA.

Resultaten:
Met de hierboven beschreven aanpak hebben wij voor 4 hartaandoeningen (atriumfibrilleren, hartfalen, coronairlijden, kleplijden) transmurale zorgstandaarden ontwikkeld. Met andere woorden, wij hebben een generieke methodiek ontwikkeld om de samenwerking, uniformiteit, transparantie en kwaliteit van zorg voor patiënten met een van die van hartaandoeningen op een structurele manier aan te pakken. Daarnaast zijn we erin geslaagd om PDCA cycli in het proces in te bouwen en zijn wij continu in ontwikkeling en proberen we te verbeteren. Ook leveren we de verzamelde data aan bij de NHR. En op dit moment werken we ernaar toe om dit ook voor de 1ste lijn te regelen. Hiermee zouden we de eerste zijn in Nederland!

Op elk van de bovenstaande punten ben ik trots op, maar voor mij springen er toch twee bovenuit: ten eerste, de intensieve samenwerking tussen zorgaanbieders in de 1ste, 2de en 3de lijn. Écht integraal en transmuraal denken en werken. En daarbij de motivatie van de betrokken zorgprofessionals om de kwaliteit van de hartzorg continu te verbeteren binnen de gehele zorgketen. Ten tweede, er bestaan kritieken over de kosteneffectiviteit van waardegedreven zorg; dat het allemaal mooi en aardig is, maar uiteindelijk een heel dure exercitie is. Op basis van de huidige data kunnen wij aantonen dat onze inspanningen écht patiëntwaarde toevoegen: de uitkomsten verbeteren (voor de ziektebeelden atriumfibrilleren en hartfalen) en de zorgkosten nemen af. Uiteraard gaan we in 2020 nog dieper in de data duiken. Daarnaast komt in 2020 ook de data voor coronairlijden en kleplijden beschikbaar.

Overwonnen barrières:

De twee grootste overwonnen barrières betroffen het inzichtelijk krijgen van de data en de financiering bij opstart. 

 • Om inzicht te krijgen in de data is het van belang dat de data (o.b.v. uitkomsten) in eerste instantie op de juiste manier worden geregistreerd in de EPD’s. Dit wordt uitgevoerd door de betrokken zorgprofessionals binnen de organisaties betrokken bij het NHN. Om de data vervolgens beschikbaar te krijgen dient rekening gehouden te worden met de huidige wet-en regelgeving (o.a. de AVG). Vandaar dat de organisaties betrokken bij het NHN een overeenkomst hebben voor data aanlevering aan de NHR. Daarnaast heeft het NHN een samenwerkingsovereenkomst met de betreffende organisaties voor toegang tot gepseudonimiseerde data.
 • Het NHN is ontwikkeld vanuit de inhoud door enthousiaste zorgprofessionals. Vandaar dat bij de opstart innovatieve partijen noodzakelijk zijn om de start te kunnen/willen financieren.

Opschaling:

De gebruikte methodiek is natuurlijk goed te kopiëren naar andere medische condities. Daarnaast is het NHN momenteel een kleine organisatie die opereert in de regio Zuid-Oost Brabant. Wij zijn momenteel stappen aan het zetten om de organisatie uit te breiden naar overige regio’s in Nederland (in eerste instantie binnen de adherentie van het betrokken tertiaire centrum).

Veranderaanpak:

Porter beschrijft de transformatie van de zorg naar waardegedreven zorg aan de hand van zes elementen die onderling verband houden met elkaar. Tijdens de Werksessie 2017 The Value Agenda for the Netherlands, georganiseerd door The Decision Group, werd Change Culture and leadership hieraan toegevoegd (ga naar website). 

Hieronder een score hoe sterk deze elementen onderdeel waren van het initiatief (van 1-5; 1 staat voor geen focus; 5 staat voor primaire focus)

 1. Organiseer de zorg rondom helder gedefinieerde patiëntgroepen (bijv. via IPUs) - 5 (rondom patiënten met een hartaandoening, hierbij gericht op 4 ziektebeelden (atriumfibrilleren, hartfalen, coronairlijden en kleplijden);
 2. Meten van de uitkomsten voor iedere patiënt - 5 (voor de 4 hartaandoeningen zijn allen de patiënt relevante uitkomsten in kaart gebracht, met als basis de uitkomsten set van de Nederlandse Hart Registratie);
 3. Meten van de kosten voor iedere patiënt - 4 (voor 1 ziektebeeld zowel retrospectief als prospectief de zorgkosten in kaart gebracht (voor en na implementatie van de transmurale zorgstandaarden). In 2020 worden ook voor de overige ziektebeelden zorgkosten in kaart gebracht);
 4. Ketenfinanciering via geclusterde betaling voor de hele zorgketen - 2;
 5. Ketenzorg – integreer zorginstellingen en –systemen - 3;
 6. Geografische expansie (cq. Standaardisatie) van het voorbeeld - 4;
 7. Ondersteunende technologie - 2;
 8. Cultuurverandering en leiderschap - 5.

Publicaties/referenties:

 1.     https://www.nederlandshartnetwerk.nl/publicaties/artikelen/
 2.     https://www.nederlandshartnetwerk.nl/publicaties/zorgstandaarden/

Awards:

 1.     VBHC Prize 2018
 2.     NVVC Connect Atriumfibrilleren
 3.     NVVC Connect Hartfalen
 4.     NVVC Connect Acuut Coronair Syndroom
 5.     NVVC Connect Kleplijden

Afbeeldingen

Voorbeelden

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen